வண்டிச் சக்கரம் வட்டமிடும்.

Monday, April 09, 2007

வண்டிச் சக்கரம் வட்டமிடும்.
வட்டமிடும்.
வட்டமிடும்.
வண்டிச் சக்கரம் வட்டமிட்டு,
ஊரையெல்லாம் சுத்தி வரும்!

வண்டிக் குள்ளே பயணிகளை தூக்கிப் போடும்.
தூக்கிப் போடும்.
தூக்கிப் போடும்.
வண்டிக் குள்ளே தூக்கிப் போட்டு,
ஊரையெல்லாம் சுத்தி வரும்!

வண்டிப் பீப்பி சத்தம் போடும், பீப் - பீப் - பீப்.
பீப் - பீப் - பீப்.
பீப் - பீப் - பீப்.
வண்டிப் பீப்பி சத்தமிட்டு, பீப் - பீப் - பீப்
ஊரையெல்லாம் சுத்தி வரும்!

வண்டி ஆடியை துடைத்து வரும், சரக்- சரக்- சரக்.
சரக்- சரக்- சரக்.
சரக்- சரக்- சரக்.
வண்டி ஆடியை துடைத்தபடி, சரக்- சரக்- சரக்.
ஊரையெல்லாம் சுத்தி வரும்!

வண்டியில் பாப்பா கத்துக் கத்தும் வே - வே - வே.
வே - வே - வே.
வே - வே - வே.
வண்டி பாப்பாவும் கத்தி வர, வே - வே - வே
ஊரையெல்லாம் சுத்தி வரும்!

வண்டியில் மாமா வாய் அடக்கும் உம் - உம் - உம்
உம் - உம் - உம்.
உம் - உம் - உம்.
வண்டி மாமாவும் அடக்கிவர உம் - உம் - உம்
ஊரையெல்லாம் சுத்தி வரும்!

வண்டியில் அம்மா செல்லம் கொஞ்சும் என் கண்ணே.
என் கண்ணே.
என் கண்ணே.
வண்டி அப்பாவும் கொஞ்சிவர என் கண்ணே.
ஊரையெல்லாம் சுத்தி வரும்!

தழுவல்: "Wheels on the bus goes round and round"

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment