கட்டிலிலே ஆறு பேர் படுத்திருந்தாங்க

Saturday, December 08, 2007

கட்டிலிலே ஆறு பேர் படுத்திருந்தார்கள்
குட்டி பெண் சொன்னாள்,
"தள்ளி படுங்கள்! தள்ளி படுங்கள்!".
எல்லோரும் தள்ளிப் படுக்க
ஒருத்தர் உருண்டு விழுக.

இப்போ கட்டிலிலே ஐந்து பேர் படுத்திருந்தார்கள்
குட்டி பெண் சொன்னாள்,
"தள்ளி படுங்கள்! தள்ளி படுங்கள்!".
எல்லோரும் தள்ளிப் படுக்க
ஒருத்தர் உருண்டு விழுக.

இப்போ கட்டிலிலே நான்கு பேர் படுத்திருந்தார்கள்
குட்டி பெண் சொன்னாள்,
"தள்ளி படுங்கள்! தள்ளி படுங்கள்!".
எல்லோரும் தள்ளிப் படுக்க
ஒருத்தர் உருண்டு விழுக.

இப்போ கட்டிலிலே மூன்று பேர் படுத்திருந்தார்கள்
குட்டி பெண் சொன்னாள்,
"தள்ளி படுங்கள்! தள்ளி படுங்கள்!".
எல்லோரும் தள்ளிப் படுக்க
ஒருத்தர் உருண்டு விழுக.

இப்போ கட்டிலிலே இரண்டு பேர் படுத்திருந்தார்கள்
குட்டி பெண் சொன்னாள்,
"தள்ளி படுங்கள்! தள்ளி படுங்கள்!".
எல்லோரும் தள்ளிப் படுக்க
ஒருத்தர் உருண்டு விழுக.

குட்டி பெண் சொன்னாள்,
"இப்ப எல்லா இடமும் எனக்குத்தான்!".

ஆங்கில மூலம்
There were six in a bed
And the little one said
'Roll over, roll over'
So they all rolled over
And one fell out

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment