மழலையர் பாடல்கள் - 1,2,3

Saturday, December 08, 2007

ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து
நான் பிடித்தேன் மீன் குஞ்சு.

ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து
அதை ஓடவிட்டேன் நீந்த விட்டு

ஓடவிட்டது எதனாலே?
என் விரலைக் கடித்ததாலே.

அது கடித்தது எந்த விரல்?
இதோ இந்த சுண்டு விரல்.

ஆங்கிலப் பாடல்:

One two three four five.
Once I got a fish alive.
Six seven eight nine ten
Then I let it go again.
Why did you let is go?
Because it bit my finger so.
Which finger did he bite?
This little finger on the right.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment